damaianus-(1).jpg

Välkommen! Avel Planerade valpkullar Hälsoinfo Länkar Kontakt

Hälsa

Svenska Collieklubben har fastställt RAS; Rasspecifik AvelsStrategi, och där har även avelsmål för collie fastställts. När det gäller hälsa är avelsmålen att minst 50% av en årskull med collievalpar ska höftledsröntgas och minst 90% av en årskull ögonspeglas. Vuxna hundar som planeras gå i avel ska vara ögonspeglade även i vuxen ålder. Mitt personliga mål i denna fråga är att samtliga valpar som lämnar min kennel är ögonspeglade som valpar, och att samtliga hundar ska höftledsröntgas; gärna även röntga armbågar och ögonomspeglas i vuxen ålder.

Mentalitet

Mentalbeskrivning Hund (MH) innebär att hunden utsätts för en rad olika situationer samtidigt som hundens reaktioner beskrivs enligt ett fastlagt protokoll. I varje beskrivningsmoment används en skala från 1 till 5, där 1 innebär att hunden reagerar med låg intensitet och 5 innebär att hunden reagerar med hög intensitet. I MH görs endast en beskrivning av hundens reaktioner och alltså inte en bedömning eller värdering av dessa. Hunden får känd mental status om den genomför samtliga delmoment (skott kan avstås) eller om beskrivaren avbryter. Om ägaren avbryter beskrivningen får hunden inte känd mental status. Hund som inte får känd mental status vid första beskrivningen får delta vid MH ytterligare en gång, d v s maximalt två gånger.

Svenska Collieklubben har fastställt RAS; Rasspecifik AvelsStrategi, och där har även avelsmål för collie fastställts. När det gäller mentalitet är avelsmålen att minst 50% av en årskull med collievalpar ska mentalbeskrivas. Mitt personliga mål i denna fråga är att samtliga valpar från min kennel ska mentalbeskrivas. För att underlätta detta arrangerar jag ett MH för varje kull. Det finns också mål avseende enskilda egenskaper. SCK har som mål att minska rasens rädslereaktioner, samt öka dess nyfikenhet och lust att leka.

Det finns ett annat sätt att redovisa MH, och det kallas för egenskapsvärden. Begreppet egen skapsvärden använde sig Kenth Svartberg av i sin avhandling, "Personality in dogs". Mer information om Kenth Svartberg hittar du här: www.svartbergs.se.

Svenska Collieklubben har tillsammans med forskare vid SLU arbetat fram mental index; MI. I MI använder man sig av egenskapsvärdena Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, Lekfullhet och Jaktintresse, samt ett avelsvärde för momentet skott. Rasens medelvärde anges till 100, och om en hunds index är mer än 100 förväntas hunden nedärva mer av egenskapen än genomsnittet. Vill man avla för mer orädda collies ska man alltså välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla. Avseende skottfasthet, gäller att hundar med index högre än 100 nedärver mer skottfasta hundar än genomsnittet.

MI kan vara ett kraftfullt instrument att driva mentalitet och egenskaper åt något håll. Tänk på att 100 är där vi är idag. Tycker man mentaliteten - och då avses genomsnittet av alla collies - är bra idag, är det OK att hålla sig kring 100. Vill man driva utvecklingen mot bättre mentalitet ska man satsa på hundar med egenskapsvärden som överstiger 100. Enligt min mening är alla egenskapsvärden viktiga, men SCK anser att Nyfikenhet/Orädlsa och Socialitet är mest prioriterade. Vill du veta mer om avelsvärdering med MI, klicka här.

Att det är viktigt för mig att få en hel kull mentalbeskriven, allra helst vid ett och samma tillfälle, ja det beror på att jag vill kunna använda MH som ett hjälpmedel för min framtida avelsgärning. Genom att se inte bara den enskilda individen, utan kullen som helhelt, blir det kanske inte nödvändigtvis lättare, men mer tillförlitligt att göra en utvärdering och se hur jag ska gå vidare i nästa generation.

Aktivitet & Tävling

Jag tycker det är viktigt att vara aktiv med sin hund. Vad man sedan de facto gör spelar mindre roll, eller att man är ute och tävlar med sin collie. Jag försöker lägga ett visst fokus på arbetsegenskaper i min uppfödning, vilket ju naturligtvis betyder att jag uppskattar om man är tränings- och tävlingsintresserad, men det är inte ett absolut krav. Det viktiga är att din colliekompis får mental och fysisk stimulans.

Ett led i aktivitet & tävling är att hunden någon gång i livet blir officiellt utställd eller exteriörbeskriven. Mitt personliga mål är att alla valpar från min kennel ska exteriörbeskrivas. Sedan några år finns ett nytt exteriörbeskrivningsprotokoll, som även det möjliggör statistisk uppföljning av avelsresultatet. Spännande!

 

Copyright 2010 Damaianus collies